Algemene voorwaarden

Opleiding.net
ads

Aansprakelijkheid
Opleiding.net is uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet of niet tijdig plaatsen van advertenties, of ontstaan door onjuistheden in advertenties. De aansprakelijkheid is beperkt tot de prijs van de advertenties. Advertenties dienen na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Opleiding.net uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste doch voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. De adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart Opleiding.net voor alle aanspraken van derden voor schade tengevolge van de door de adverteerder of reclamebemiddelaar opgegeven advertenties.

Contractduur en opzegtermijn
Advertentiecontracten worden aangegaan voor een termijn van 6 maanden. Zonder schriftelijke opzegging worden contracten stilzwijgend voor een periode van 6 maanden verlengd.
Opzeggingen dienen minimaal 2 maanden voor afloop van de contractstermijn schriftelijk bij Opleiding.net te worden ingediend.

Betaling
betalingen vinden 1x per half jaar plaats

Niet of niet tijdige betaling
Bij niet of niet tijdige betaling van de factuur zullen door Opleiding.net naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, in rekening worden gebracht.

Voorbehoud
Opleiding.net behoudt zicht het recht voor:

  • Tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden aangeboden naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen;
  • Zonder opgave van redenen advertentie-opdrachten te weigeren dan wel te annuleren;

Plaatsing
De banner c.q. button wordt bij ontvangst (door middel van e-mail) z.s.m door Opleiding.net geplaatst.
Indien de banner c.q. button door Opleiding.net dient te worden gewijzigd, geldt een maximum plaatsingtermijn van 3 weken.

ads